Category: Training Book

ตัวอย่างหนังสืออบรม PDF
หนังสืออบรม

ตัวอย่าง PDF หนังสือฝึกอบรมที่สร้างแรงบันดาลใจ 7 เล่ม: อ่านก่อนจัดทำคู่มือการฝึกอบรมของคุณ

การวิจัยระบุว่าพนักงาน 94% จะไม่ลาออกหากได้รับโอกาสการฝึกอบรมและการพัฒนา นี่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทที่ให้การสนับสนุน

อ่านเพิ่มเติม "