Tag: ebook pubilsher

cách tạo sách điện tử
Xuất bản kỹ thuật số

How to Create a Multimedia Ebook

Today, the boundaries between text, images, audio, and video have blurred, giving birth to a new medium known as the multimedia ebook. These innovative digital

Đọc thêm "
Vấn đề sách điện tử

Cách xuất bản sách điện tử

Sách điện tử đi đúng chỗ và có thể an toàn hơn so với các tập sách bản cứng bị rách nát tại các thư viện di sản, với sự giúp đỡ của các hoạt động phục hồi để

Đọc thêm "