Tag: 3d page turning book maker

Xuất bản kỹ thuật số

Cách tạo Sách 3D Trực tuyến

Tạo sách điện tử hấp dẫn với các hiệu ứng chuyển trang 3D, từ các tệp PDF cục bộ của bạn trong một số bước đơn giản, sử dụng phần mềm Flip PDF do Flip phát triển

Đọc thêm "